Okinawa, Japan


Scott Air Force Base


Misawa, Japan